Сільський голова

Кулик Олександр Миколайович

Проект рішення сесії

Поділитися новиною:

Проект рішення сесії

Про внесення змін до рішення 52 сесії VІ скликання від 13.07.2015 року «Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Сеньківської сільської ради

 

                                                                                                                                                   ПРОЕКТ

СЕНЬКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Куп’янського району Харківської області

РІШЕННЯ

Про внесення змін до рішення 52 сесії VІ скликання від

13.07.2015 року «Про встановлення податку на нерухоме

майно, відмінне від земельної ділянки на території Сеньківської

сільської ради»

 

У зв'язку із внесенням змін до Податкового кодексу України Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України  та деяких законодавчих актів щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році», на підставі ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   сільська  рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Внести зміни до рішення 52-ої сесії VІ скликання Сеньківської сільської ради «Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Сеньківської сільської ради» від 13 липня 2015 року та викласти його в такій редакції:

 

    «Відповідно до ст.7, ст.10, п.п.12.4.1. п.12.4 ст.12; пп.265.1.1 п.265.1 ст. 265; ст. 266 Податкового кодексу України,  п.24  ст.26   Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,   сільська  рада 

 В И Р І Ш И Л А :

 

1. Встановити податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Сеньківської сільської ради.

2. Платниками цього податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості на території  Сеньківської  сільської ради.

2.1. У разі перебування об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб платником податку є:

         а) кожна з осіб за належну їй частку, якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб;

         б) особа, визначена за згодою власників, якщо інше не встановлено судом,   у випадку якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі;

         в) кожна з осіб за належну їй частку,  якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі.

 

3. Об'єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

3.1. Не є об’єктом оподаткування:        

а) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

б) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) гуртожитки;

ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, у тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської ради;

д) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;

е) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;

є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;

ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

з) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств;

и) об’єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об’єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність;

і) будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг.

 

4.  Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

4.1. База оподаткування об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та /або на підставі відповідних документів на право власності.

4.2. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об'єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

4.3. База оподаткування об'єкта/об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи – платника податку, зменшується:

         а) для квартири/ квартир незалежно від їх кількості – на 60 кв. метрів;

         б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості – на     120 кв. метрів;

         в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.

         Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

Пільги з податку, що сплачується на території Сеньківської сільської ради з об’єктів житлової нерухомості, для фізичних осіб не надаються на:

об’єкт/об’єкти оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, затвердженої рішенням Сеньківської сільської ради;

об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

 

5. Ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та  юридичних осіб, встановлюються  в залежності від типів таких об'єктів нерухомості у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.

5.1. Ставки податку для фізичних осіб та юридичних осіб встановлюються в таких розмірах:

а) для  житлової нерухомості - 0,5 %  розміру мінімальної  заробітної плати ;

б) для нежитлової нерухомості:

Типи нежитлової нерухомості

Ставка  у відсотках від мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр

Будівлі готельні

1

Будівлі офісні

1

Будівлі торговельні

1

Гаражі

1

Будівлі промислові та склади

1

Будівлі для публічних виступів (казино, ігорні будинки)

1

Господарські (присадибні) будівлі

0

Інші будівлі

1

   

6. Обчислення суми податку з об'єкта/об'єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості у такому порядку:

а) за наявності у власності платника податку одного об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється, виходячи з бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" підпункту 4.3 пункту 4 цього рішення, та відповідної ставки податку;

б) за наявності у власності платника податку більше одного об’єкта житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" підпункту 4.3 пункту 4 цього рішення, та відповідної ставки податку;

в) за наявності у власності платника податку об’єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпункту "в" підпункту 4.3. пункту 4 цього рішення, та відповідної ставки податку;

  г) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів 2 і 3 цього підпункту, розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з об’єктів житлової нерухомості.

ґ) за наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів) житлової нерухомості, у тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи - платника податку, загальна площа якого перевищує 300 квадратних метрів (для квартири) та/або 500 квадратних метрів (для будинку), сума податку, розрахована відповідно до підпунктів "а"-"г" цього підпункту, збільшується на 25000 гривень на рік за кожен такий об’єкт житлової нерухомості (його частку).

6.1.Обчислення суми податку з об'єкта/об'єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із загальної площі кожного з об'єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.

6.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого згідно цього рішення, та відповідні платіжні реквізити Сеньківської сільської ради за місцезнаходженням кожного з об'єктів житлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

  Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою – платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

   Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

  Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам-нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.

6.3. Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:

об'єктів житлової об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;

розміру загальної площі об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;

права на користування пільгою із сплати податку;

розміру ставки податку;

нарахованої суми податку.

  У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

6.4. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов’язані щоквартально у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого об'єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

6.5. Платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

  Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою-платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт.

 

7. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року:

а) податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника – починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

         б) контролюючий орган надсилає податкове повідомлення – рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

 

  8. Податок сплачується за місцем розташування об’єкта/об'єктів оподаткування і зараховується до бюджету Сеньківської сільської ради згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.      

 

  9. Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

         а) фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення – рішення;

         б) юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.        

 

 10. Платники податку та їх посадові особи несуть відповідальність у разі здійснення порушень, визначених податковим законодавством та іншим законодавством, контроль за яким покладено на контролюючі органи, відповідно до норм Податкового кодексу України та інших законів України.

 

11. Контроль за дотриманням вимог податкового законодавства у частині справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, здійснюється контролюючими органами відповідно до норм Податкового кодексу України.

 

12. Рішення набуває чинності з дня офіційного оприлюднення.

13. Копію рішення направити до Куп’янської ОДПІ у встановлений Податковим кодексом термін.»

 

 

Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення сесії

Сеньківської сільської ради «Про внесення змін до рішення

52 сесії VІ скликання від 13.07.2015 року «Про встановлення

податку на нерухоме майно,  відмінне від земельної ділянки

на території Сеньківської сільської ради»

Цей аналіз регуляторного впливу (надалі – Аналіз) розроблено на виконання та з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності» від 11.09.1993 року №1160 та з урахуванням Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 року №308. Аналіз визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення  «Про внесення змін до рішення 52 сесії VІ скликання від 13.07.2015 року «Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Сеньківської сільської ради».

 

1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання:

Цей регуляторний акт розроблений у зв'язку з прийняттям Закону України від 24 грудня 2015 року №909-VІІІ 04.07.2013 № 403-VII «Про внесення змін до Податкового кодексу України  та деяких законодавчих актів щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році», яким було внесено зміни до статті 266 Податкового кодексу України, що регулює механізм справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

 

2. Цілі (мета) регулювання.

Основною метою прийняття регуляторного акту є приведення рішення 52 сесії VІ скликання від 13.07.2015 року «Про встановлення податку на нерухоме майно,  відмінне від земельної ділянки на території Сеньківської сільської ради» у відповідність до Податкового кодексу у редакції від 24.12.2015 року.

Метою даного регулювання є:

- встановлення прозорого та чітко врегульованого порядку стягнення  податку на нерухоме майно на території Сеньківської сільської ради;

- забезпечення надходження коштів до сільського бюджету за рахунок сплати  податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,  для фінансування розвитку  території сільської ради;

- забезпечення соціального захисту громадян шляхом встановлення диференційованого  розміру плати в залежності від розміру та виду нерухомості при оподаткуванні об’єктів нерухомості на території Сеньківської сільської ради.

 

3. Визначення та оцінка усіх прийнятних альтернативних способів досягнення встановлених цілей:

У ході пошуку альтернативних способів досягнення встановлених цілей доцільно розглянути такі можливості:

-         пропозиція відмови від введення в дію запропонованого акту;

-         здійснення регулювання нормативним актом іншого органу;

-         введення в дію запропонованого акту.

Відмова від введення в дію запропонованого регуляторного акту може призвести  до фінансових втрат бюджету Сеньківської ради, одночасно з цим не буде забезпечено безумовне виконання вимог чинного законодавства.

Здійснення регулювання нормативним актом іншого органу не є можливим у зв’язку з тим, що право встановлювати ставки податку та механізм його стягнення  на території сільської ради відповідно до чинного законодавства належить  сільській раді шляхом прийняття відповідного рішення.

Безумовність обраного виду правового регулювання ґрунтується на імперативності (загальнообов’язковості) рішень сільської  ради для виконання на території Сеньківської сільської ради, що передбачено ст.144 Конституції України, ст.73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та норм Податкового кодексу України. Іншої альтернативи для встановлення механізму стягнення податку на нерухоме майно на території сільської ради законодавством не передбачено.

   Даний проект відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: передбачуваності, принципу прозорості і врахування громадської думки.

 

4. Опис механізмів та заходів, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта:

Механізмом розв’язання визначеної  проблеми є прийняття рішення сільської ради «Про внесення змін до рішення 52 сесії VІ скликання від 13.07.2015 року «Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Сеньківської сільської ради».

Даний проект рішення підлягає розміщенню на офіційній сторінці  Сеньківської сільської ради в мережі Інтернет: www.senkove.kupyansk.info.

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акту та оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акту:

Прийняття цього регуляторного акту забезпечить належне стягнення податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки на території Сеньківської  сільської ради та надходження зазначених платежів до бюджету в прогнозованих обсягах.

Перешкоди щодо можливого впровадження цього регуляторного акта та виконання його вимог відсутні.

 

6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акту. Аналіз вигод та витрат:

 

з/п

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

1

Інтереси органів місцевого самоврядування

- отримання надходжень до бюджету від запровадженого податку в запланованому обсязі;

 - вирішення соціальних та економічних проблем, пов’язаних з фінансуванням розвитку території сільської ради

 

Відсутні

2

Фізичні, юридичні особи

Встановлення чіткого порядку щодо справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки     

 

Сплата  податку

3

Мешканці населеного пункту

- покращення рівня життя та соціального забезпечення населення на основі створення сприятливих  умов для розвитку населеного пункту.     

Відсутні

 

 

7. Термін дії регуляторного акту.

Строк дії регуляторного акта необмежений. У разі зміни законодавства, або з інших причин, до регуляторного акту можна вносити зміни та доповнення.

8. Визначення показників результативності рішення.

В результаті впровадження регуляторного акта будуть досліджуватись та вивчатись наступні показники:

- кількість фізичних та юридичних осіб, що сплачують податок на нерухоме майно на території Сеньківської сільської ради;

- сума коштів, яка надійде до сільського бюджету.

9. Заходи щодо відстеження результативності рішення.

Не пізніше двох років після набрання чинності регуляторним актом, з метою оцінки ступеня досягнення цим актом визначених цілей, буде здійснене повторне відстеження результативності дії акту.

Кожні три роки з моменту виконання заходів щодо проведення повторного відстеження результативності дії акту, при умові його чинності, проводитиметься періодичне відстеження результативності цього акту.

Сільський голова                                 О.М.Кулик

 

08.02.2016р.

 

 

 

Web-адреса: senkove.kupyansk.info/news/id/7956 | Переглядів: 884Дата публікації: 15:31 08.02.2016
Пошук
Анонс подій
Подій не заплановано
Посилання

Президент України

Верховна Рада України

Кабінет Міністрів України

Харківська облдержадміністрація

Харківська обласна рада

Куп’янська райдержадміністрація

Куп’янська районна рада